Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 3 [3]

มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลชนะเลิศ ชั้นอนุบาล 3/4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ชั้นอนุบาล 3/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นอนุบาล 3/6