Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 [2]

มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลชนะเลิศ ชั้นอนุบาล 2/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ชั้นอนุบาล 2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นอนุบาล 2/2