Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 [3]

มอบรางวัลห้องเรียนน่าเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 รางวัลชนะเลิศ ชั้นอนุบาล 1/1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ชั้นอนุบาล 1/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นอนุบาล 1/4