My First Category /  chaiwichak /  13 March 2018 /  47 views
 เทพมิตรศึกษา สถาบันสูงส่ง เกียรติดำรงคงคู่ชาติเพื่อเยาวชนไทย ให้ความรู้คู่คุณธรรม สร้างผู้นำสังคมรุ่นใหม่ ความคิดกว้าง วิสัยทัศน์ไกลใฝ่พัฒนา ธงสีน้ำเงินแดง ดูเข้มแข็งงามสดใส สามัคคีมีแรงใจภายใต้เทพอารักขา คติพจน์ประจำใจใฝ่ ระลึกอยู่เป็นนิจ พ่อแม่ให้ชีวิต เทพมิตรให้การศึกษา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีน้อมชีวีเทิดทูนบูชาเทพ มิตรศึกษาสถาพร